×

wettelijke Info

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

1.    Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
2.    Wij nemen de nodig maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen.
3.    De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
4.    De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
5.    Iedere klacht om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
6.    Alle facturen zijn betaalbaar te Sint-Denijs-Westrem/België.
7.    Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
8.    Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar.
9.    Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% met een minimum intrestvoet van 14%.
10.    In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 20% te verhogen, met een minimum van 50€ ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.
11.    De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
12.    Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
13.    Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door de daden van gerechtelijke uitvoeringen tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag te stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indie de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.  Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
14.    EIGENDOMSVOORBEHOUD: de goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
15.    Schotels, schalen, en allerhande servies, eigendom van Bunch, die beschadigd, gebroken of verloren geraken bij de klant, behouden wij ons het recht hiervoor kosten aan te rekenen.
16.    Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
17.    Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
18.    In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde/België alleen bevoegd. Belgisch recht is van toepassing.

Termes de condition

1.    Toutes les commandes doivent être confirmé sur notre site.
2.    Nous prenons les mesures nécessaires pour respecter les délais de livraison.
3.    Le retard de livraison ne peut pas être une cause d’annulation.
4.    Les marchandises voyagent aux risques et périls de la destination.
5.    Chaque plainte doit être adressée par écrit à notre société au plus tard dans les 5 jours après livraison de nos marchandises.
6.    Toutes les factures sont payables à Sint-Denijs-Westrem, Belgique.
7.    Le risque de taux de change est supporté par l’acheteur.
8.    Sauf indication contraire et par écrit, nos factures sont payables en espèces.
9.    Tout montant demeure impayé à la date d’échéance est automatiquement et sans préavis, d’attirer les intérêts calculés sur la base du taux légal belge majoré de 2% avec un taux d’intérêt minimum de 14%.
10.    En cas de non-paiement à la date d’échéance, nous nous réservons le droit pour le montant de la facture augmentation de 20%, avec un minimum de 50 euros à titre forfaitaire et clause pénale irréductible.
11.    Non-paiement à la date d’échéance d’une seule facture rend le solde de tous les autres, même pas les factures dues deviennent immédiatement exigibles.
12.    Si l’acheteur ne parvient pas à honorer ses engagements, nous pouvons procéder à l’annulation de la vente, sans préjudice de nos droits à des dommages et intérêts.
13.    Si notre confiance dans la solvabilité de l’acheteur est ébranlée par des actes d’exécutions judiciaires contre l’acheteur et / ou d’autres événements prouvables que le confiance dans la mise en oeuvre des engagements du soumissionnaire retenu en question et / ou impossible, nous nous réservons le droit de l’ordre tout ou partie de celui-ci à annuler. Cela est sans préjudice de nos droits à des dommages et intérêts.
14.    Réserve de propriété
Les produits restent la propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Tous les risques sont à la charge de l’acheteur. Les avances versées restent notre acquis à titre de compensation pour les pertes éventuelles à la revente.
15.    Tout les plats, appartenant à Bunch, qui sont endommagés, brisés ou perdus par le client, nous nous réservons le droit sur ce étiologique du coût.
16.    Dans le cas où l’acheteur revendrait les marchandises qui nous appartiennent, il nous transmettra désormais, à titre de gage, touts les créances nées de notre revente.
17.    Tirer et / ou accepter des lettres de change ou autres documents négociables, n’entraîne pas un renouvellement de la dette et ne constitue pas une dérogation aux termes et conditions.
18.    En cas de litige, le tribunal de Dendermonde (Belgique) seul compétent. La loi belge est applicable.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.